English

Nước Tương

Nước Tương Maika 270ml
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 270ml
Nước Tương Đầu Bếp 5 Lít Thường
Quy cách đóng gói : 4 Bình/Thùng
Dung tích : 4,8 lít
Nước Tương Mekong 5 Lít Ngon
Quy cách đóng gói : 4 Bình/Thùng
Dung tích : 4,8 lít
Nước Tương Mekong Lốc Vàng
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 415ml
Nước Tương Mekong Thái Nhỏ
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Thùng
Dung tích : 450ml
Nước Tương Mekong Thái Lớn
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Thùng
Dung tích : 650ml
Nước Tương Đầu Bếp Soya
Quy cách đóng gói : 10 Chai/Xâu
Dung tích : 450ml
Nước Tương Mekong Đầu Bếp
Quy cách đóng gói : 10 Chai/Xâu
Dung tích : 450ml
Nước Tương Mekong Bia Xanh
Quy cách đóng gói : 10Chai/Xâu
Dung tích : 450ml
Nước Tương Đầu Bếp Thùng Bình
Quy cách đóng gói : 15 Bình/Thùng
Dung tích : 800ml